การเมือง

3.3k Followers
Ask a Question
41 Questions
Popular
6
อะไรคือการฉ้อราษฏร์บังหลวง?
3 Answers 0 Shares
6
ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด?
2 Answers 0 Shares
5
ร่างรัฐธรรมนูญมีวัตถุประสงค์สําคัญในการปฏิรูปการเมืองอย่างไรบ้าง ?
2 Answers 0 Shares
3
ผู้นำโลกคนไหนที่คุณชื่นชมมากที่สุด?
3 Answers 0 Shares
4
การทุจริตในภาครัฐ หมายความว่าอย่างไร?
1 Answers 0 Shares
3
ใครเป็นผู้เลือกและแต่งตั้งองคมนตรี รวมถึงให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง?
2 Answers 0 Shares
Show Hidden

Discover